menu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BEST BOYS BV

Artikel 1 Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, verstaan onder:

 1. BB: Best Boys BV, gevestigd te Laren, Deventerweg 4, 7245 AX Laren Gld ingeschreven in

  het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 080682871.

 2. Koper: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of

  bedrijf en die aan BB opdracht geeft tot levering van zaken.

 3. De Algemene Voorwaarden: de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Best Boys

  BV.

Artikel 2 Algemeen

 1. 2.1  Uitsluitend onderstaande bepalingen gelden voor alle door BB te sluiten overeenkomsten met rechtspersonen en/of natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 2. 2.2  De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zulks tenzij zij uitdrukkelijk schriftelijk door BB zijn aanvaard.

 3. 2.3  Indien een of meer delen van de Algemene Voorwaarden onverbindend worden verklaard c.q. worden vernietigd, blijven de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.2

3.3 3.4

1.

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle aanbiedingen en prijsopgaven van BB vrijblijvend en kunnen deze steeds door BB worden ingetrokken. De in de aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en overige bijkomende kosten, waaronder verzendkosten, tenzij anders is aangegeven.

Een aanbieding of prijsopgave van BB, verplicht BB niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of tot levering van een deel van de betreffende zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aan aanbiedingen of prijsopgaven van BB kunnen door Koper geen rechten worden ontleend voor toekomstige opdrachten of orders.

Wanneer BB met Koper een bepaalde prijs overeenkomt, dan is BB niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien daartoe aanleiding bestaat. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, dan heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Technische eisen

4.1 Koper dient voor of bij het aangaan van de overeenkomst nauwkeurig aan te geven voor welke toepassing hij de door BB te leveren zaken wil gaan gebruiken. Alle technische eisen die door Koper aan de te leveren zaken worden gesteld en die afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door Koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 5 Levering

 1. 5.1  De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn en wordt derhalve geacht slechts bij benadering te zijn opgegeven, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

 2. 5.2  Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. De levering van de door BB aan Koper verkochte zaken geschiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op het moment dat de verkochte zaken het bedrijf van BB verlaten en worden aangeboden ter verzending. Het risico ter zake van de verkochte zaken gaat eveneens reeds op dat moment over naar Koper. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van de voor levering benodigde informatie en instructies, dan is BB gerechtigd om de betreffende zaken voor rekening en risico van Koper op te (laten) slaan.

 3. 5.3  Het is BB toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, dan is BB bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

1

Artikel 6 Inspecties en reclames

 1. 6.1  Koper is verplicht de geleverde zaken (inclusief deelleveringen) terstond na levering hiervan op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren. Koper dient na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  1. a)  of de juiste zaken zijn geleverd, geschikt voor de toepassing welke de Koper bij het

   aangaan van de overeenkomst voor ogen stond;

  2. b)  of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is

   overeengekomen;

  3. c)  of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

 2. 6.2  Door Koper geconstateerde tekortkomingen en/of beschadigingen moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na aflevering, schriftelijk en onder opgave van redenen aan BB ter kennis worden gebracht, op straffe van verval van alle aanspraken van Koper.

 3. 6.3  Na verloop van een termijn van zestig (60) dagen na aflevering kan Koper geen enkel beroep meer doen op enig (on)zichtbaar gebrek.

 4. 6.4  Ook indien Koper tijdig reclameert, dan blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

 5. 6.5  Koper kan zich niet beroepen op de bepalingen in dit artikel als Koper de door BB versterkte schriftelijke gebruiksaanwijzing voor het geleverde product niet of niet volledig heeft opgevolgd.

 6. 6.6  Zaken kunnen door Koper slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van BB aan laatstgenoemde worden geretourneerd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. 7.1  BB behoudt zich het eigendomsrecht van alle aan Koper geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op Koper uit welke hoofde dan ook, waaronder die ter zake van de nakoming door Koper van alle met BB gesloten overeenkomst(en) en ter zake van schadevergoeding wegens het nakomen van dergelijke overeenkomst(en), zijn voldaan.

 2. 7.2  Bij niet tijdige betaling van de koopprijs is BB te allen tijde gerechtigd, zonder enige voorafgaande aanzegging, om de door haar geleverde zaken terug te (laten) nemen.

 3. 7.3  Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde reden bestaat dat hij zulks niet zal doen, dan is BB gerechtigd de afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden die de zaak voor Koper houden weg te (doen) halen.

 4. 7.4  Koper verplicht zich om op eerste verzoek van BB:

  1. a)  de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren of verzekerd te houden

   tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze

   verzekering ter inzage te geven;

  2. b)  alle aanspraken van Koper op verzekeraars met betrekking tot de onder

   eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan BB op de wijze als omschreven

   in artikel 3:239 BW;

  3. c)  de vordering die Koper verkrijgt op zijn afnemers bij het doorverkopen van onder

   voorbehoud door BB geleverde zaken te verpanden aan BB op de wijze als omschreven

   in artikel 3:239 BW;

  4. d)  de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te markeren als het eigendom van BB;

  5. e)  op andere wijze medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die BB ter

   bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke Koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 8 Betaling

 1. 8.1  Indien niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, dienen alle producten bij vooruitbetaling te worden voldaan, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar NL68 INGB 0006 79070 36 t.n.v. Best Boys BV te Laren.

 2. 8.2  Indien Koper ter zake van enige betalingsverplichting in verzuim is, dan is Koper naast de wettelijke handelsrente eveneens 15% incassokosten over de hoofdsom verschuldigd, zulks met een minimum van € 150,- (zegge: één honderd en vijftig euro).

2

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. 9.1  BB is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat BB is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 2. 9.2  BB is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen in en/of schade veroorzaakt door geleverde zaken die niet door BB geproduceerd zijn.

 3. 9.3  Voor het geval BB op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn voor door haar zelf (deels) geproduceerde zaken heeft te gelden dat zij uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade, zodat BB in die gevallen nimmer aansprakelijk zal zijn voor enig andere (gevolg)schade, waaronder, maar niet beperkt tot bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen en/of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de afnemer of welke andere schade ook.

 4. 9.4  Alle vorderingen van Koper jegens BB uit hoofde van dit artikel vervallen dan wel verjaren door het enkele tijdsverloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen BB aanhangig is gemaakt.

Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst

 1. 10.1  Koper dient bij niet tijdige levering BB schriftelijk in gebreke te stellen. Indien BB vier (4) weken na de schriftelijke ingebrekestelling de betreffende zaak nog niet heeft geleverd, dan heeft Koper het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden. BB is alsdan niet gehouden om enige schade aan Koper te vergoeden.

 2. 10.2  De vorderingen van BB op Koper zijn onmiddellijk opeisbaar en BB is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van BB schadevergoeding te vorderen, in de navolgende gevallen:

  1. a)  Indien na het sluiten van de overeenkomst aan BB omstandigheden ter kennis komen die BB goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

  2. b)  Indien BB Koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.

 3. 10.3  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Koper is BB per direct bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

 1. 11.1  Alle intellectuele eigendomsrechten en/of know how, inclusief aanspraken op enige toekomstige intellectuele eigendomsrechten en/of know how die BB heeft of op enig moment mocht hebben op door haar geleverde zaken en/of (resultaten van) verrichte diensten berusten uitsluitend bij BB. Dat geldt ook indien zaken of diensten specifiek voor Koper zijn ontworpen, ontwikkeld, samengesteld of verricht.

 2. 11.2  Indien door derden inbreuk wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van BB, dan is Koper verplicht BB daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 3. 11.3  Indien derden menen dat BB met de levering van zaken aan Koper inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van die derden, dan is BB gerechtigd deze zaken te vervangen of te wijzigen, of de overeenkomst te ontbinden zonder dat Koper recht heeft op schadevergoeding door BB.

Artikel 12 Geschillen

 1. 12.1  Uitsluitend het Nederlandse recht is op overeenkomsten tussen Koper en Best Boys BV van toepassing.

 2. 12.2  In geval van geschillen tussen Koper en Best Boys BV uitsluitend de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen), bevoegd.